From WikiChip
Property:max memory Corresponds to


  • 0.00000095367431640625 TiB,tebibyte,tebibytes
  • 0.0009765625 GiB,gibibyte,gibibytes
  • 1 MiB,mebibyte,mebibytes
  • 1,024 KiB,kibibyte,kibibytes
  • 1,048,576 B,byte,bytes

 

From page     Property